Giá thu học phí cho các lớp phổ cập được tổ chức tại viện

Viện Y Dược học Dân tộc TP. HCM qui định mức thu học phí cho các lớp phổ cập như sau:

STT

TÊN LỚP

SỐ BUỔI HỌC

GIÁ THU (đồng)

 1  Lý luận cơ bản Đông y 30 1.250.000
 2  Lý thuyết Châm cứu sơ cấp 30 1.250.000
 3  Thực hành châm cứu sơ cấp 5 500.000
 4  Lý thuyết châm cứu trung cấp 30 1.250.000
 5  Thực tập châm cứu trung cấp 30 1.200.000
 6  Đông dược cơ bản 40 1.700.000
 7  Kỹ thuật bào chế Đông dược 30 1.250.000
 8  Thực tập kỹ thuật bào chế ĐD 20 1.000.000
 9  Nội khoa Đông y 30 1.250.000
 10  Phụ – Sản – Nhi 30 1.250.000
 11  Ngũ quan 30 1.250.000
12  Ngoại – Cấp cứu 30 1.250.000

Lưu ý: Thông báo này có hiệu lực cho tất cả các lớp phổ cập khai giảng sau ngày 01/7/2014.