Châu Ngọc Cách Ngôn

Châu Ngọc Cách Ngôn

0
23

Cuốn “Châu Ngọc Cách Ngôn” này là quyển thứ 63 trong toàn bộ “Hải Thượng Y Tôn Tâm Lĩnh” 66 quyển của Đức Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Cuốn sách này là những lời vàng ngọc của Ngài và là những đúc kết y lý về tính chất của dược tính một cách tường tận, rõ ràng và rành mạch.

SHARE