Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế cập nhật hoạt động IRB của Viện Y dược học dân tộc

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thành lập và hoạt động dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế (theo Quyết định số 449/QĐ-VYDHDT ngày 20/6/2020 của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh). Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, độc lập, khách quan, trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trước các quyết định của mình khi xem xét, đánh giá các nội dung nghiên cứu trước khi triển khai, trong quá trình triển khai và nghiệm thu kết quả nghiên cứu. Ngày 06/9/2021, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đã cập nhật Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Viện Y dược học dân tộc trên Trang thông tin điện tử của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

0
1309

Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y Sinh học (Research Ethics Committee) là tổ chức bao gồm các chuyên gia tư vấn xem xét, đánh giá, thẩm định về khía cạnh đạo đức đối với các nghiên cứu y sinh học liên quan đến con người để bảo đảm các nghiên cứu này được thực hiện phù hợp với các quy định, hướng dẫn về đạo đức y sinh học của pháp luật Việt Nam (theo Thông tư số 4/TT-BYT ban hành ngày 05/3/2020 về quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y Sinh học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành).
Phù hợp với hoạt động trong phạm vi Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thành lập và hoạt động dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế (theo Quyết định số 449/QĐ-VYDHDT ngày 20/6/2020 của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh). Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, độc lập, khách quan, trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trước các quyết định của mình khi xem xét, đánh giá các nội dung nghiên cứu trước khi triển khai, trong quá trình triển khai và nghiệm thu kết quả nghiên cứu.
Ngày 06/9/2021, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đã cập nhật Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Viện Y dược học dân tộc trên Trang thông tin điện tử của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tại địa chỉ asttmoh.vn với thông tin cụ thể như sau:
a. Tên hội đồng: Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Viện Y Dược học dân tộc
b. Mã số hoạt động: IRB-VN02.035
(theo Công văn số 11556/K2ĐT-KHCN ngày 06/9/2021 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế do Phó Cục trưởng Nguyễn Ngô Quang ký ban hành)

Chức năng của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học
Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học có chức năng tư vấn cho người đứng đầu tổ chức thành lập Hội đồng đạo đức xem xét, thẩm định về khía cạnh đạo đức và khoa học của các nghiên cứu y sinh học liên quan đến con người làm cơ sở phê duyệt, triển khai và nghiệm thu nghiên cứu y sinh học.

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng đạo đức
1. Hoạt động của Hội đồng đạo đức là hoạt động phi lợi nhuận.
2. Hội đồng đạo đức phải áp dụng đầy đủ các nguyên tắc đạo đức theo quy định tại Thông tư này, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và thực hiện theo hướng dẫn về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của các tổ chức quốc tế. Hướng dẫn đạo đức được Hội đồng đạo đức áp dụng phải được nêu rõ và phổ biến cho các nghiên cứu viên trong nghiên cứu.
3. Hội đồng đạo đức làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, độc lập khi thẩm định và ra quyết định.
4. Khi xem xét nghiên cứu liên quan đến nhóm người dễ bị tổn thương phải có sự tham gia của đại diện đối tượng nghiên cứu hoặc chuyên gia có kinh nghiệm làm việc với các đối tượng này tham dự cuộc họp của Hội đồng đạo đức.
5. Hội đồng đạo đức cần quy định về việc phối hợp và/hoặc tham khảo kết quả thẩm định của Hội đồng đạo đức trong hoặc ngoài nước khác.
6. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng đạo đức có thể mời chuyên gia tư vấn độc lập để cung cấp ý kiến chuyên môn cho Hội đồng đạo đức.
7. Kết luận của Hội đồng đạo đức đối với nghiên cứu cần dựa trên cơ sở sự đồng thuận của các thành viên Hội đồng đạo đức và phải được ghi trong biên bản họp Hội đồng đạo đức. Trường hợp khó đạt được sự đồng thuận trong Hội đồng đạo đức, Chủ tịch Hội đồng đạo đức có quyền quyết định việc tiến hành bỏ phiếu ngay hoặc đề nghị nghiên cứu viên chính hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu để Hội đồng đạo đức xem xét và bỏ phiếu trong cuộc họp Hội đồng đạo đức lần sau. Nghiên cứu chỉ được thông qua khi có ít hơn 02 phiếu không chấp thuận trong tổng số phiếu hợp lệ.

Nội dung Hội đồng đạo đức cần thẩm định
Nội dung thẩm định của Hội đồng đạo đức khi đánh giá hồ sơ nghiên cứu, giám sát trong quá trình nghiên cứu và đánh giá kết quả nghiên cứu bao gồm:
1. Thiết kế nghiên cứu và tiến hành nghiên cứu;
2. Rủi ro và lợi ích tiềm năng;
3. Lựa chọn quần thể nghiên cứu và tuyển chọn, bảo vệ đối tượng nghiên cứu;
4. Lợi ích tài chính và chi phí tài chính liên quan đối tượng nghiên cứu;
5. Bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin của đối tượng nghiên cứu;
6. Quá trình cung cấp thông tin và lấy văn bản chấp thuận tham gia nghiên cứu
của đối tượng nghiên cứu;
7. Tác động của nghiên cứu lên cộng đồng có đối tượng nghiên cứu;
8. Năng lực của nghiên cứu viên và điểm nghiên cứu

SHARE