Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/ của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”

Ngày 24 tháng 5 năm 2023 vừa qua, Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

0
403

Ngày 24 tháng 5 năm 2023 vừa qua, Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có đồng chí Lại Phước Thanh Huy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Y tế; các đồng chí Đảng ủy, Ban giám đốc Viện, Ban chấp hành các chi bộ trực thuộc, BCH các Đoàn thể, Trưởng/phó các Khoa/Phòng/Trung tâm, Đảng viên, cảm tình Đảng, tổ trưởng Công đoàn và các tập thể và cá nhân được khen thưởng.


Quang cảnh Hội nghị

Trong 02 năm vừa qua Đảng bộ Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đồng thời ban hành các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện những nội dung của Kết luận; chỉ đạo tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Viện, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, quy định cụ thể về nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Qua 02 năm tuyên truyền sâu rộng, thành quả đạt được là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Viện đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao to lớn và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đối với Ngành y tế; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.


Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Viện phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Trong 02 năm qua, tập thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động của Viện đã chung tay cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tại hội nghị sơ kết, Viện đã biểu dương 17 tập thể và 27 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những tấm gương tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, tạo không khí phấn khởi, động lực thi đua thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần phát triển, xây dựng Đảng bộ Viện y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh.

• Các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại Hội nghị:

SHARE