Kế hoạch: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội và công tác phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2014

0
2536
SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
Số:     /VYDHDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố hồ chí minh, ngày  07  tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội và công tác phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2014

           Căn cứ vào chương trình hoạt động và nhiệm vụ chính trị của Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh năm 2014; chương trình công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và công tác phòng chống tác hại thuốc lá năm 2014, Ban giám đốc Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội và công tác phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2014, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU:
1. Mục đích:
        – Trang bị, bồi dưỡng, cập nhật các chỉ đạo mới, các kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và công tác phòng chống tác hại của thuốc lá cho nhân viên y tế trực thuộc Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh.
2. Yêu cầu:
– Công tác tổ chức lớp nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo các nội dung đề ra.
– Học viên tham dự lớp theo đúng thành phần, tuân thủ nội quy và thời gian biểu của lớp tập huấn.
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
1. Thời gian: từ 13g30 ngày 24/10/2014 (thứ sáu) đến 17g00 ngày 08/11/2014.
(Chương trình đính kèm)
2.  Địa điểm: Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh (Số 273 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận) và huyện Cần Giờ.
 3. Đối tượng tham dự:
– Ông/ bà là công chức, viên chức chủ chốt của Viện.
– Ông/ bà là Thường trực và thành viên phụ trách công tác truyền thông giáo dục sức khỏe Viện (T3G) và mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe tại Viện (T2G).
– Ông/ bà là Thường trực và thành viên phụ trách công tác phòng chống tác hại thuốc lá của Viện.
– Các viên chức là nhân viên y tế của Viện.
 III. NỘI DUNG – KINH PHÍ TẬP HUẤN:
1. Nội dung tập huấn:
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Nghị định 176/2013-NĐ-CP ngày 14/11/2013, tập trung phần xử phạt liên quan đến thuốc lá.
– Một số nghiệp vụ về công tác truyền thông giáo dục sức khỏe.
– Một số vấn đề về xây dựng đề cương một buổi giáo dục sức khỏe và báo cáo bài về giáo dục sức khỏe.
– Một số vấn đề về kỹ năng thực hành xã hội.
– Thực hành truyền thông giáo dục sức khỏe.
 2. Kinh phí tập huấn:
– Theo quy định của Bộ tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ Viện và các nguồn lực xã hội được vận động.
 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn gồm các ông/ bà có tên sau:
* Trưởng ban: Ông Huỳnh Nguyễn Lộc – Phó Viện trưởng Viện Y Dược Học Dân Tộc, Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá, Tổ trưởng Tổ truyền thông giáo dục sức khỏe Viện.
* Phó ban:
 – Bà Phạm Ngọc Thu – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá Viện.
 – Bà Nguyễn Diệu Ngọc Tuyền – Phó trưởng khoa Khám bệnh, Tổ phó Tổ Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Viện.
* Thành viên thường trực:
 – Ông Đoàn Diệp Trọng – phụ trách phòng Điều dưỡng Viện, thành viên thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá và Tổ truyền thông Giáo dục Sức khỏe Viện.
* Thành viên:
– Ông Nguyễn Chí Tôn – Kế toán trưởng Viện.
– Ông Nguyễn Văn Hinh – Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin Viện.
– Tập thể viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến, phòng Quản lý chất lượng, phòng Hành chánh quản trị và phòng Điều dưỡng.

2. Phân công nhiệm vụ Ban tổ chức:

          – Đối với phòng Kế hoạch Tổng hợp: tổng hợp danh sách đăng ký tập huấn, đôn đốc nhắc nhở các khoa, phòng và đơn vị đăng ký tham gia lớp tập huấn, thực hiện công tác quản lý lớp và một số công tác hậu cần theo yêu cầu của Ban Tổ chức lớp tập huấn.
            – Đối với phòng Quản lý chất lượng và phòng Điều dưỡng: chịu trách nhiệm liên hệ mời báo cáo viên và chuẩn bị tài liệu tập huấn, xây dựng kịch bản khai giảng và bế giảng lớp tập huấn và một số công tác hậu cần theo yêu cầu của Ban Tổ chức lớp tập huấn.
            – Đối với phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến: tham dự lớp tập huấn; thực hiện công tác trực lớp và một số công tác hậu cần theo yêu cầu của Ban Tổ chức lớp tập huấn.
            – Đối với phòng Hành chánh quản trị: chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ lớp tập huấn; chuẩn bị phông khai giảng và bế giảng lớp tập huấn; chuẩn bị hội trường, âm thanh xuyên suốt thời gian diễn ra lớp tập huấn; tham dự lớp tập huấn và một số công tác hậu cần theo yêu cầu của Ban Tổ chức lớp tập huấn.

3. Đối với các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc Viện:

            – Tổng hợp danh sách tham dự lớp tập huấn tại trang điện tử (địa chỉ: http://www.vienydhdt.com.vn) gửi về phòng Kế hoạch Tổng hợp Viện qua thư điện tử (địa chỉ: khthvydhdt@gmail.com) trước 16g00 ngày 14/10/2014 (thứ ba).
Lưu ý: Các khoa, phòng và cá nhân không tham gia tập huấn phải báo cáo lý do bằng văn bản (có xác nhận của trưởng khoa, trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận) gửi về phòng Kế hoạch Tổng hợp Viện trước 16g00 ngày 13/10/2014 (thứ hai).
            – Tạo điều kiện về thời gian để cán bộ có thể tham gia tốt lớp tập huấn.
            – Quán triệt cán bộ được cử đi tập huấn phải chấp hành quy định và lịch trình của Ban Tổ chức lớp.
Lưu ý: Ban Tổ chức lớp sẽ tham mưu cho Ban giám đốc Viện ra văn bản phê bình (thông tin đến Khoa, phòng, đơn vị trực thuộc Viện) đối với các trường hợp tham gia không nghiêm túc và thực hiện bài thu hoạch không đạt yêu cầu.
 

Ban giám đốc Viện đề nghị các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc Viện, các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch.

File đính kèm : 2014 KH tap huan PCTHTL va T3G

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
  (đã ký)
Huỳnh Nguyễn Lộc

 

SHARE