Nhằm thúc đẩy mối quan hệ truyền thống giữa TP. Hồ Chí Minh – Thành phố mang tên Bác và tỉnh Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở đánh giá chương trình hợp tác của giai đoạn 2014 – 2019, hai địa phương đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2019 – 2025 giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh nghệ An. Theo đó, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An coi hợp tác phát triển toàn diện về kinh tế – Xã hội là nhiệm vụ chiến lược lâu dài nhằm phát huy lợi thế của hai địa phương, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập; lồng ghép nội dung liên quan để triển khai và thực hiện thành công Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-2-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng và nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30-7-2013 của Bộ Chính trị về phương hướng và nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Xác định mục tiêu xây dựng phát triển ngành Y tế tỉnh Nghệ An đồng bộ từ cơ sở đến tỉnh, từng bước hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu người dân, ngày 28/6/2019, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế giữa 2 địa phương. Tham dự Hội thảo, về phía TP. Hồ Chí Minh có PGS.TS Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo các bệnh viện đầu ngành của Thành phố.

Trong khuôn khổ hội thảo, căn cứ nhu cầu hợp tác phát triển nguồn nhân lực khối ngành khoa học sức khỏe nhằm tạo ra một đội ngũ nhân lực y tế đủ đức, đủ tài trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của 2 đơn vị, với sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Viện Y học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh với Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo ngành Y tế 2 địa phương.

Theo đó, trong 5 năm, Viện Y học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh cam kết hợp tác, tương trợ và hỗ trợ Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An các nội dung cụ thể như sau:
Hoạt động đào tạo, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh cho bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An.
Hoạt động chuyển giao dịch vụ kỹ thuật, chỉ đạo tuyến công tác khám chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh cho bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An.
Phối kết hợp thành lập đơn vị vệ tinh của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tại bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An

Hai bên xác định nội dung hợp tác toàn diện giữa hai bên là nhiệm vụ chiến lược, tập trung kế thừa, bảo tồn và phát triển di sản văn hoá của dân tộc có vai trò và tiềm năng to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, kết hợp y dược học cổ truyền với y dược học hiện đại xây dựng nền y dược Việt Nam hiện đại, khoa học, dân tộc và đại chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, nhằm góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

SHARE