Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị

Ngày 23/4/2021, Đảng ủy Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

0
950

Ngày 23/4/2021, Đảng ủy Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí đại diện Đảng ủy Ban Giám đốc Viện; Ban Chấp hành các Đoàn thể, lãnh đạo các khoa phòng và toàn thể Đảng viên Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, Viện đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các cấp ủy Đảng, chính quyền của Viện và các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc đã chủ động, tích cực và có những phương pháp mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức như đưa vào nội dung họp Đảng bộ, chi bộ, tuyên truyền trên hệ thống trang thông tin điện tử, trang cộng đồng Viện trên mạng xã hội..; gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt…
5 năm qua, việc triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) được Đảng ủy Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tiến hành nghiêm túc, khẩn trương. Đảng ủy Viện đã lựa chọn và triển khai các chuyên đề hàng năm gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng cho toàn thể 3 chi bộ trực thuộc thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Viện được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên Viện, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực.
Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong tập thể Đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong sự nghiệp chăm sóc, phục vụ sức khỏe nhân dân bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học hiện đại của Viện.
Phát biểu tại hội nghị, Đảng ủy Viện đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các tập thể và cá nhân đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị 03 chi bộ và các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới…; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ nhân viên y tế Viện.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới; bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tiếp tục triển khai việc xây dựng các chuẩn mực về đạo đức trong việc học tập tư tưởng, đạo đức của Bác; tiếp tục học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đăng ký các mô hình hay, cách làm mới trong việc học tập và làm theo Bác; Đảng ủy Viện đề nghị mỗi đảng viên tiếp tục lan tỏa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong các nhà trường thông qua các hoạt động lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho các thế hệ trẻ trong thời gian tới; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các Đảng ủy, Chi bộ, gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc lần thứ II, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IX, đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhân dịp này, Đảng ủy Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã khen thưởng cho 11 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị.

SHARE