Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

0
277

Ngày 22/5/2015, Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Hội nghị đã tuyên dương 12 tập thể và 80 cá nhân tiêu biểu.

421

5

Việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Quy định 101-QĐ/TW tại Viện trong thời gian qua đã tác động mạnh mẽ đến vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, đảng viên và người đứng đầu đơn vị. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Viện; từ đó, mỗi cá nhân có ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm trong công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, có mối quan hệ gần gũi với nhân dân, với tập thể và cộng đồng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Viện.

Trong năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Viện Y Dược học dân tộc được triển khai bằng nhiều hình thức như đăng ký nêu gương; phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả như: thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công việc;….Từ đó đã phát hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Viện Y Dược học dân tộc tiếp tục khắc phục những việc còn hạn chế, tồn tại; tăng cường đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động về ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thiểu sự phiền hà cho người dân khi đến khám bệnh và chữa bệnh tại Viện; tiếp tục thực hiện cơ chế giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện sai lệch, tự chuyển biến,…

Một số hình ảnh trong Hội nghị biểu dương:

 8 7 6 3 2

SHARE