Thông báo về việc đi học trở lại

Thông báo về việc đi học trở lại của các lớp Phổ cập kiến thức Đông Y : Đông dược cơ bản 64 và Biện chứng luận trị - Bệnh học Nội khoa năm 2020

0
1879

Thông báo về việc đi học trở lại của các lớp Phổ cập kiến thức Đông Y : Đông dược cơ bản 64 và Biện chứng luận trị – Bệnh học Nội khoa năm 2020
Căn cứ công văn số 1556/UBND-VX ngày 28/04/2020 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục phổ thông; giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố;
Phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến thông báo :
Lớp Biện chứng luận trị khai giảng ngày 11/05/2020 (Sáng) Từ 8 giờ – 10 giờ;
Lớp Đông dược 64 đi học trở lại vào ngày 11/05/2020 (Chiều ) Từ 14 giờ – 16 giờ;

SHARE