khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động quản lý sử dụng kháng sinh tại Viện YDHDT

0
1012

Thông báo 194 về việc ban hành khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động quản lý sử dụng kháng sinh hợp lý tại Viện YDHDT và các nội dung liên quan

Thông báo 194 về việc ban hành khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động quản lý sử dụng kháng sinh hợp lý tại Viện YDHDT và các nội dung liên quan

 

SHARE