Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 23/5/2022, Đảng ủy Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

0
390

Chiều ngày 23/5/2022, Đảng ủy Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường A.03.36 với sự tham gia của tất cả các Đảng viên 3 Chi bộ trực thuộc, đoàn viên ưu tú và lãnh đạo các khoa, phòng, Trung tâm.
Báo cáo tóm tắt kết đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Đảng ủy Viện cho thấy, kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội II của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Thực tiễn đã cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, thì phong trào học tập, làm theo và nêu gương Bác đã khơi dậy tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, siết chặt và tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị.

Đảng ủy Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã triển khai Kết luận số 01 rất kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò của các Đảng viên đảm bảo chăm sóc và phục vụ tốt sức khỏe của Nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Thông qua việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của các tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tại Viện, từ đó có nhiều tập thể đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các gương điển hình, tiêu biểu trong lao động, sáng tạo tại Viện. Trong Hội nghị, Đảng ủy Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã tuyên dương 15 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2022.

Kết quả tuyên dương cho thấy lực lượng Đảng viên kế thừa, phát huy một cách hiệu quả những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo Bác từ những năm trước trong toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Viện, trong đó chú trọng việc cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của Viện. Sự chủ động, tích cực của từng Đảng viên, từng chi bộ, từng khoa, phòng, trung tâm là tiền đề và cơ sở để Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới.

SHARE