Thông báo công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức của Viện Y dược học dân tộc năm 2023

Thông báo công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức của Viện Y dược học dân tộc năm 2023

0
463

Ban giám đốc Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh  thông báo về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức của Viện Y dược học dân tộc năm 2023 (Quyết định đính kèm)

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC CỦA VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC NĂM 2023

STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh Trình độ chuyên môn Chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng
Nam Nữ Trình độ Chuyên môn Vị trí trúng tuyển Chức danh nghề nghiệp Mã số
1 Nguyễn Công Minh 16/9/1979 Thạc sĩ, Bác sĩ,

Chuyên khoa II

Bác sĩ Y học cổ truyền Bác sĩ Y học cổ truyền Bác sĩ (Hạng III) V.08.01.03
2 Lê Thị Hồng Nhung 14/7/1975 Thạc sĩ, Bác sĩ,

Chuyên khoa II

Bác sĩ Y học cổ truyền Bác sĩ Y học cổ truyền Bác sĩ (Hạng III) V.08.01.03

Ban Giám đốc Viện đề nghị các khoa/phòng/trung tâm, các tập thể và các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo này.

SHARE