Thông báo tiếp nhận vào làm viên chức tại Viện Y dược học dân tộc năm 2023

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh ban hành Thông báo về việc tiếp nhận vào làm viên chức tại Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh năm 2023, cụ thể như sau:

0
709

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh ban hành Thông báo về việc tiếp nhận vào làm viên chức tại Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh năm 2023, cụ thể như sau:
I. Nhu cầu tiếp nhận:
(Đính kèm theo bảng chỉ tiêu tiếp nhận vào làm viên chức của Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh)
II. Điều kiện:

STT Vị trí việc làm Chức danh cần tuyển Khoa/ Phòng Mã ngạch Số lượng theo đề án VTVL Số lượng viên chức có mặt Số lượng tiếp nhận
1 Bác sĩ điều trị Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III Khoa Nội tim mạch thần kinh V.08.01.03 08 06 01
2 Bác sĩ điều trị Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III Khoa Nội tổng hợp V.08.01.03 05 04 01
TỔNG CỘNG: 13 10 02

1. Đối tượng tiếp nhận vào làm viên chức
Các trường hợp đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật; có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 13).
2.Tiêu chuẩn, điều kiện chung
– Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định như sau:
+ Có đơn đăng ký tiếp nhận vào làm viên chức;
+ Có lý lịch rõ ràng;
+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
+ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do bệnh viện xác định tại biểu chỉ tiêu tuyển dụng (đính kèm), không phân biệt loại hình đào tạo.
* Những người sau đây không được đăng ký tiếp nhận vào viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể
a) Văn bằng chuyên môn: (theo biểu chỉ tiêu đính kèm).
b) Yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và các chứng chỉ khác theo vị trí cần tuyển (theo biểu chỉ tiêu đính kèm): Theo Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng III) không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nhưng vẫn phải có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của từng vị trí việc làm: Thực hiện theo công văn số 5032/BYT-TCCB ngày 15/9/2022 của Bộ Y tế, ứng viên dự tuyển sẽ được xác định kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của từng vị trí việc làm thông qua các câu hỏi sát hạch.
4. Hồ sơ của người đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức:
– Đơn đăng ký tiếp nhận vào làm viên chức (theo mẫu).
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;
+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;
+ Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.
– Bản sao hợp đồng lao động theo quy định và sổ bảo hiểm xã hội (thể hiện quá trình công tác trong 05 năm gần nhất); bản sao Quyết định xếp bậc lương hiện hưởng (nếu có).
– 02 phong bì có dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.

IV. PHƯƠNG THỨC TIẾP NHẬN, NỘI DUNG
1. Phương thức tiếp nhận
Tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2. Nội dung
– Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn nghiệp vụ (trong đó bao gồm sát hạch kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của từng vị trí việc làm) của người được đề nghị tiếp nhận;
– Hình thức kiêm tra, sát hạch: Thông qua phỏng vấn được tính thang điểm 100 (Thời gian phỏng vấn 30 phút, người dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).
III. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tiếp nhận vào làm viên chức: Trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 20/02/2023 đến hết ngày 06/03/2023.
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ – Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh (Số 273-275, Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).
3. Thông tin liên lạc: Ban giám đốc Viện phân công ông Huỳnh Minh Đắc – Trưởng phòng, phòng Tổ chức cán bộ (Điện thoại: 0983.255.960, thư điện tử: huynhminhdac.nhabe@gmail.com) là đầu mối tiếp nhận thông tin, các thắc mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung thông báo này và kịp thời báo cáo cho Ban Giám đốc Viện, Viện trưởng.

Đính kèm thông báo số 187/TB – VYDHDT ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Viện Y dược học dân tộc

SHARE