Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-VYDHDT-TCCB ngày 17 tháng 6 năm 2020, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ của nhân viên y tế Viện, hướng đến sự hài lòng của người bệnh; nâng cao nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, thụ lý giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; Đảng ủy, Ban giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo năm 2020 cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động toàn Viện.

0
475

Phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nội dung quan trọng và thường xuyên nhằm góp phần định hướng cho viên chức, người lao động nâng cao ý thức công dân, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Liên tục trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã quán triệt đầy đủ cho tập thể nhân viên Viện về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực y tế, tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, viên chức, người lao động.
Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-VYDHDT-TCCB ngày 17 tháng 6 năm 2020, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ của nhân viên y tế Viện, hướng đến sự hài lòng của người bệnh; nâng cao nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, thụ lý giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; Đảng ủy, Ban giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo năm 2020 cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động toàn Viện.


Đến với Hội nghị, báo cáo viên Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra Thành phố – báo cáo viên Thanh tra Thành phố thông tin, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan với các nội dung như:
– Luật Khiếu nại năm 2011.
– Luật Tiếp công dân năm 2013.
– Luật Tố cáo năm 2018.
– Các quy định về kê khai tài sản, thu nhập.
– Nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, thụ lý giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Sau phần trình bày của báo cáo viên, cán bộ, viên chức và người lao động Viện tham gia Hội nghị có dịp thảo luận và trao đổi các tình huống xử lý, giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo dựa trên thực tế thường gặp tại đơn vị.Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn tại đơn vị và xã hội. Hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của mình khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật là kiến thức cần thiết phải trang bị đối với toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo năm 2020 là cơ hội để cán bộ, viên chức và người lao động toàn Viện được cập nhật, bổ sung các kiến thức pháp luật hiện hành và nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn, thụ lý giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong thời gian sắp tới.

SHARE