Thông báo chào giá trang thiết bị y tế

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Viện Y dược học dân tộc, hiện nay Viện có nhu cầu đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế. Viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa báo giá theo phụ lục đính kèm sau:

0
1030

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Viện Y dược học dân tộc, hiện nay Viện có nhu cầu đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế. Viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa báo giá theo phụ lục đính kèm sau:


SHARE