Bản tin về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, bản tin an toàn y tế năm 2023

Viện Y dược học dân tộc thông báo ban hành bản tin về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, bản tin an toàn y tế theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) cụ thể như sau:

0
232

Viện Y dược học dân tộc thông báo ban hành bản tin về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, bản tin an toàn y tế theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) cụ thể như sau:

SHARE