Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020

Thông báo 491 về việc Ban hành Bản tin an toàn y tế về công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

0
615


SHARE