Giá Viện Phí BHYT

0
2547
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ

Stt CÁC LOẠI DỊCH VỤ GIÁ BHYT CHI TRẢ GHI CHÚ
  PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE
1 Khám bệnh ngoại trú (tổng quát và chuyên sâu) 17,000  
2 Khám bệnh nội thần kinh 17,000  
3 Khám bệnh nội thừa cân – béo phì 17,000  
4 Khám bệnh tổng quát nội trú một ngày điều trị    
5 Khám bệnh theo yêu cầu (người Việt Nam)    
6 Khám bệnh người nước ngoài    
7 Khám bệnh theo yêu cầu (người nước ngoài)    
8 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia nội viện / ca trong giờ) 170,000  
9 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia ngoại viện/ ca trong giờ) 170,000  
10 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia nội viện / ca ngoài giờ) 170,000  
11 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia ngoại viện / ca ngoài giờ) 170,000  
12 Cấp phó bản giấy xuất viện    
13 Cấp tóm tắt bệnh án tiếng Việt theo yêu cầu    
14 Cấp tóm tắt bệnh án tiếng Anh / Pháp theo yêu cầu    
15 Sắc thuốc thang    
16 Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X quang, trừ bệnh viện chuyên khoa) 85,000  
1
2
3
4
5
6
7
8
SHARE